Dluhové poradenství a komunitní činnost na území Lednicko-valtického areálu

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000547
Období realizace projektu: 1. 3. 2023–28. 2. 2026
Výše dotace: 6 286 829,44 Kč


Projekt je rozdělen na dva dílčí projekty – dluhovou službu a komunitní činnost. Dluhová služba si klade za cíl zajistit prevenci před vznikem nových dluhů, poskytovat právní poradenství v oblasti insolvence, zastavovat marné exekuce, chránit bydlení předlužených osob apod. Druhý dílčí projekt pak bude zaměřen na aktivní a cílenou pomoc směrující k řešení aktuálních problému ve společnosti – formou přednášek, workshopů a tematických kruhů.

Pozvánky na akce

Výsledky projektu:

Cílem projektu je během 36 měsíců poskytovat kontinuální podporu v oblasti dluhového poradenství pro obyvatele území MAS Lednicko-valtický areál prostřednictvím vybraných aktivit (provoz dluhové poradny, osvětová kampaň, individuální konzultace) a tím aktivně snižovat sociální vyloučení těchto osob. Provoz dluhové poradny bude zajišťován na pobočce IQ Roma servis, z.s., v Břeclavi působením dluhového poradce a právníka orientujícího se v problematice terénního dluhového poradenství (informování v místních tiskovinách, nabídka pro Domovy pro seniory, azylový dům, další NNO, spolupráce s obcí).

V rámci aktivit budou dále uskutečněny programy směřující k aktivizaci a participaci cílových skupin a zvýšení jejich zapojování se do života v komunitě – posilování sebedůvěry členů komunity a jejich schopností, ochoty a motivace podílet se aktivně na správě místa, kde žijí, vytváření podmínek pro aktivní participaci lidí na věcech veřejných, pro zplnomocňování, sdílení zodpovědnosti a zapojování se do plánování změn, do rozhodování a do přímé realizace opatření na úrovni sousedství, dané lokality, obce, města, mikroregionu dle individuálních schopností. Další aktivita bude zacílena na podporu neformálních pečujících, kteří se potýkají s celou řadou potíží, způsobených péčí o lidi s duševním onemocněním. Zároveň vznikne nabídka preventivního programu s cílem posílit jejich sebeúctu, osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti apod. Probíhat bude rovněž osvětová kampaň v regionu jako prevence před nekalými obchodními praktikami.