Strategie CLLD 2021–2027

Do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021–2027 byli zahrnuti všichni relevantní aktéři, jejichž základem byla členská základna MAS. V první řadě byly provedeny individuální rozhovory se starosty obcí, kteří velmi dobře znají problémy jednotlivých obcí. Závěry učiněné z těchto rozhovorů pak byly prezentovány na skupinovém setkání, kterého se s jedinou výjimkou zúčastnili všichni zástupci místních samospráv.

(verze 1.2 schválená dne 8. 10. 2021 řídicím orgánem)

V další fázi bylo připraveno dotazníkové šetření pro veřejnost, podnikatele a spolky, přičemž podoba dotazníku byla mírně odlišná podle typu respondenta. Podnikatelé a spolky měli navíc možnost zaslat spolu s vyplněným dotazníkem svůj konkrétní projektový záměr, na který by v budoucnu chtěli získat podporu. Sběr odpovědí probíhal na přelomu března a dubna 2021.

V rámci individuálních jednání se zástupci škol a školských zařízení v regionu se podařilo vytěžit 26 z 27 těchto institucí, které zástupci kanceláře MAS osobně navštívili a řešili s nimi jejich potřeby. Tyto informace jsou považovány za velmi cenné, protože mateřské a základní školy jsou důležitými aktéry venkovských komunit a mnohdy se v nich zrcadlí problémy celé obce.

O stavu zpracování SCLLD byli průběžně informování členové MAS. Dne 13. 5. 2021 proběhlo zasedání Valné hromady MAS, na němž byli přítomní seznámeni s dosavadními výstupy tvorby Strategie a měli možnost uplatnit své připomínky (viz zápis v sekci Orgány MAS). 


Dne 17. 8. 2021 proběhlo veřejné projednání (fokusní skupina), kterého se účastnili adresně pozvaní odborníci na jednotlivá strategická témata a dále byli přítomní někteří členové MAS. Jednání bylo přístupné i široké veřejnosti, která byla o jeho konání informována prostřednictvím hlavních informačních kanálů MAS (web, Facebook). 


Zásadní závěry všech uvedených fází přípravy Strategie se potom promítly do SWOT analýzy, která se jako nezávislý doplněk SCLLD stala jedním z východisek její strategické části. Následovalo zpracování návrhu koncepční části SCLLD, který byl na počátku srpna 2021 zveřejněn na internetových stránkách MAS k připomínkování veřejností. 

Všechny připomínky byly zapracovány a finální návrh koncepční části SCLLD byl poté předložen k projednání a schválení Valné hromadě MAS, jejíž zasedání se uskutečnilo 26. 8. 2021. Zápis z tohoto zasedání je uveřejněn v sekci Orgány MAS.

Programové rámce SCLLD

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Integrovaný regionální
operační program