Strategie CLLD 2014–2020

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Aby MAS mohla získat dotační prostředky pro své území, bylo nutné zpracovat tzv. strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V programovém období 2014–2020 lze v MAS Lednicko-valtický areál získat dotační prostředky ze čtyř operačních programů:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP),
 • Operační program Zaměstnanost (OPZ),
 • Operační program Životní prostředí (OPŽP),
 • Program rozvoje venkova (PRV).

Monitoring a evaluace SCLLD

Programové rámce SCLLD

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 • Udržitelná a bezpečná doprava
 • Vzdělávací infrastruktura
 • Zachování kulturního dědictví

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Odstranění bariér přístupu k zaměstnání
 • Prorodinná opatření
 • Rozvoj sociálních služeb
 • Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 • Sídelní zeleň

Program rozvoje venkova (PRV)

 • Podpora místní zemědělské produkce
 • Rozvoj podnikání na venkově
 • Pozemkové úpravy
 • Výzkum a osvěta
 • Investice do zemědělských podniků
 • Základní služby a obnova vesnic