Výkonná rada

Výkonná rada je kolektivním statutárním orgánem spolku, má pět členů a za svoji činnost odpovídá Valné hromadě. Členové výkonné rady jsou voleni z členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů výkonné rady rovné. Spolek zastupuje samostatně předseda výkonné rady.

Výkonná rada má následující pravomoci: 

 • a) schvalovat jednací řád Výkonné rady, jednací řády ostatních orgánů spolku, status spolku, směrnice a další organizační pravidla spolku a jejich změny;
 • b) přijímat a vylučovat členy spolku;
 • c) svolávat Valnou hromadu minimálně 1x za kalendářní rok;
 • d) schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů;
 • e) vybírat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace na základě návrhu Výběrové komise, 
 • f) schvalovat výzvy k podávání žádostí;
 • g) aktualizovat strategii rozvoje regionu;
 • h) schvalovat uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem (manažerem spolku) pro realizaci SCLLD;
 • i) vybírat členy Kanceláře MAS, schvalovat uzavření a ukončení pracovněprávních nebo obdobných vztahů se členy Kanceláře MAS;
 • j) dbát na sledování cílů, k jejichž naplnění byl spolek založen;
 • k) projednat a předložit rozpočet spolku a jeho změny Valné hromadě ke schválení;
 • l) zřizovat územní pracoviště dle potřeby;
 • m) řídit činnosti Kanceláře spolku;
 • n) rozhodovat o vytvoření a vymezení zájmových skupin v souladu s SCLLD;
 • o) provádět činnosti souvisejících s funkcí tiskového mluvčího, v úzké součinnosti s manažerem spolku zajišťovat spolupráci komunikačního centra s tuzemskými a mezinárodními subjekty.

Složení Výkonné rady

 1. BORS Břeclav, a.s.
  (zastupuje Ing. David Mikulecký)
 2. AZI spol. s r.o.
  (zastupuje Ing. Jaroslav Hladík)
 3. Město Břeclav
  (zastupuje Bc. Svatopluk Pěček)
 4. doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
 5. Město Velké Bílovice
  (zastupuje Ing. Lenka Grofová)

Zápisy z jednání