Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Valná hromada je svolávána podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Předseda výkonné rady spolku je povinen svolat valnou hromadu k žádosti nejméně 30 % členů spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů, s výjimkou schvalování návrhu na změnu stanov, pro které musí hlasovat dvoutřetinová většina přítomných členů.

Valná hromada má následující pravomoci: 

 • a) schvaluje stanovy spolku a svůj jednací řád;
 • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za kalendářní rok a schvaluje účetní závěrku;
 • c) schvaluje rozpočet spolku a jeho změny;
 • d) schvaluje strategii dalšího rozvoje regionu;
 • e) zřizuje povinné orgány - rozhodovací, kontrolní a výběrový orgán;
 • f) určuje pravomoci a působnost orgánů MAS;
 • g) určuje způsob volby a odvolávání členů orgánů MAS;
 • h) stanovuje způsob jednání orgánů MAS;
 • i) volí a odvolává členy Výkonné rady spolku, členy Kontrolního výboru a členy Výběrové komise a rozhoduje o jejich odměnách;
 • j) rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku;
 • k) rozhoduje o distribuci veřejných finančních prostředků - schvaluje SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní působnosti;
 • l) jmenuje likvidátora při zániku spolku;
 • m) schvaluje výši členských příspěvků, které si vyhradí svým rozhodnutím.