Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem spolku a má tři členy. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního výboru rovné. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Členství v Kontrolním výboru je neslučitelné s členstvím ve Výkonné radě a s funkcí likvidátora. Kontrolní výbor má následující pravomoci:

 • a) kontrolovat veškerou činnost spolku a jejich orgánů;
 • b) připomínkovat návrh rozpočtu spolku;
 • c) nahlížet do účetnictví a jiných dokladů spolku a kontrolovat tam obsažené údaje;
 • d) účastnit se jednání Výkonné rady spolku, musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají;
 • e) přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu spolku;
 • f) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku;
 • g) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Výkonné radě indikátorový a evaluační plán SCLLD);
 • h) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti;
 • i) dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony a stanovami spolku, platnými pravidly, standardy a SCLLD;
 • j) svolává mimořádné jednání Valné hromady a Výkonné rady spolku, jestliže to vyžadují zájmy spolku;
 • k) aktivně monitoruje realizované projekty;
 • l) kontroluje plnění podmínek prováděných projektů.

Složení Kontrolního výboru

 1. Jihomoravská sportovní, z.s. 
  (zastupuje Ing. Richard Bartoš)
 2. Bc. Milan Sedláček
 3. Město Valtice
  (zastupuje Mgr. Aleš Hofman)

Zápisy z jednání