Místní akční plánování rozvoje vzdělávání pokračuje

16.11.2022

Strategické plánování v oblasti vzdělávání, kvalita vzdělávání a jeho udržitelný rozvoj, to jsou důležitá témata, kterými se neopomínají zabývat také obce na Břeclavsku. Naše MAS realizuje od 1. 7. 2022 již třetí projekt místního akčního plánování v řadě, a to "MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III". Projekt bude realizován do 30. 11. 2023 a zapojilo se do něj 45 mateřských, základních a základních uměleckých škol z území správního obvodu ORP Břeclav.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v mateřských a základních školách prostřednictvím rozvoje již nastaveného systému spolupráce, podpory společného plánování, výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe zřizovatelů, škol, organizací poskytujících neformální a zájmové vzdělávání, a dalších aktérů ve vzdělávání působících na území správního obvodu Břeclav.

Jedním ze stěžejních výstupů projektu je zpracování strategického dokumentu místního akčního plánování "Strategický rámec MAP pro SO ORP Břeclav do roku 2025". Existence tohoto dokumentu, dle metodiky MŠMT, je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z Operačního programu Jan Ámos Komenský, Integrovaného regionálního operačního programu aj.

V rámci projektu pokračuje ve své činnosti také pět pracovních skupin, které se zabývají oblastmi: financování, rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoje rovných příležitostí a rozvoje polytechniky a kariérového poradenství, nově mj. i ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav.

Zapojit se může každý

Zajímá vás více informací o průběhu realizace projektu? Chcete se zapojit do činnosti pracovních skupin jako host? Rádi byste se seznámili s postupem přípravy místního akčního plánu nebo jen hledáte inspiraci, zajímavosti z oblasti školství nebo informace o vyhlášených dotačních programech? Navštivte stránky www.mas-lva.cz nebo facebookový profil MAP v ORP Břeclav.

Projekt Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Břeclav III, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/
0023085, je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).