Poradenství k programu Nová zelená úsporám Light

05.12.2022

Naše MAS začíná poskytovat bezplatné poradenství týkající se dotačního programu Nová zelená úsporám Light, který připravilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Program nabízí okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. K elektronické žádosti není potřeba žádné složité papírování a peníze mohou žadatelé získat předem. Vedle konzultací a pomoci se zpracováním žádostí o dotaci je naše MAS rovněž oprávněna potvrzovat odborné posudky, zprávy o provedených opatřeních, příp. také pořizovat fotodokumentaci.


Komu je NZÚ Light určena?

  • žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu či trvale obývaného rekreačního objektu a mít v něm trvalý pobyt před 12. 9. 2022
  • žadatel a všichni členové domácnosti musí ke dni podání žádosti o dotaci pobírat starobní důchod nebo mít invalidní důchod 3. stupně, příp. musí domácnost kdykoliv mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobírat příspěvek na bydlení

Kolik je možné získat?

  • max. 150 000 Kč na jeden rodinný dům, přičemž dotace může pokrýt až 100 % výdajů

Jaké jsou termíny?

  • žádat je možné od 9. 1. 2023
  • zpětně lze uznat i projekty realizované od 12. 9. 2022
  • na realizaci je 1 rok, ale lhůtu je možné dodatečně prodloužit

Jak požádat o dotaci?

  • žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR
  • pro elektronické podání žádosti je potřeba mít zřízenu tzv. identitu občana

Co je potřeba doložit?

  • není třeba dokládat projekt, energetické posouzení ani faktury, základem je fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného posudku a konečná zpráva o provedení opatření
  • k žádosti o dotaci je dále nutné doložit jakýkoliv dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele a dokument prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.

Odborné posudky: Jiří Budovič, Budovic@seznam.cz, +420 734 377 008
Poradenství: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811


Projekt zajišťuje základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a dále zajišťuje administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů.