Výzva na komplexní úsporná opatření na veřejných budovách

26.10.2023

MAS Lednicko-valtický areál vyhlašuje výzvu na sběr projektových záměrů za účelem možnosti získání dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP). Podpořeny mohou být komplexní projekty, které řeší snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury. Ze zaměření výzvy vyplývá, že okruh možných žadatelů tvoří především veřejnoprávní subjekty, konkrétně zejména obce a jejich příspěvkové organizace. V tuto chvíli není nutné mít dokončenou kompletní projektovou dokumentace, je však třeba mít dostatek informací pro vyplnění tabulky pro výběr projektových záměrů. 

Podmínky pro získání dotace jsou stanoveny pravidly pro 38. výzvu OPŽP. Podpora je směřována na revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Bude požadováno předložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) jak pro stav před realizací, tak výpočet pro stav po provedení opatření, přičemž realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu. 

Základní opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury obsahuje tyto podporované aktivity:

 • komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy;
 • systémy využívající odpadní teplo;
 • systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 • rekonstrukce otopné soustavy;
 • ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu (např. zavedení energetické managementu, rekonstrukce předávacích stanic tepla, rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálů s jednou centrální kotelnou).

Toto základní opatření pak lze kombinovat s aktivitami v tzv. doplňkových opatřeních:

1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • modernizace vnitřního osvětlení;
 • opatření k eliminaci negativních akustických jevů;
 • vnější stínící prvky.

1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

 • technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE (součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy);
 • instalace solárnětermických systémů;
 • instalace fotovoltaických systémů;
 • rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE;
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie).

Důležité dokumenty

Navýšení míry podpory realizací doplňkových opatření

Výhodou oproti 38. výzvě OPŽP je to, že prostřednictvím MAS lze dosáhnout navýšení míry podpory, a to pokud dojde k zahrnutí výše uvedených doplňkových opatření do jednoho komplexního projektu. Navýšení míry podpory se potom odvíjí od počtu realizovaných aktivit z doplňkových opatření a lze ho rozdělit do tří pásem:

1. pásmo "bez navýšení" (koeficient 1)
– pro projekty, které pouze naplní požadovanou míru úspor energie a navíc realizují pouze 1–2 doplňkové opatření

2. pásmo "s nízkým navýšením" (koeficient 1,35)
– pro projekty, které realizují 3–5 doplňkových opatření

3. pásmo "s vyšším navýšením" (koeficient 1,70)
– pro projekty, které realizují 6–8 doplňkových opatření

Koeficientem bude vynásobena základní výše jednotkové dotace dle pravidel pro 38. výzvu OPŽP.

Proces směřující k získání finanční podpory je následující:

1. Do 10. 11. 2023 je třeba na naši MAS zaslat vyplněnou tabulku pro výběr projektových záměrů, a to prostřednictvím datové schránky (ID: qb94bnd).

2. MAS následně všechny předložené projektové záměry předá na Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Jihomoravského kraje (do 15. 11. 2023), kde proběhne dne 28. 11. 2023 výběr záměrů, které budou postoupeny řídicímu orgánu OPŽP.

3. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2024 pak bude vyhlášena samotná výzva na podávání žádostí o podporu prostřednictvím monitorovacího systému ISKP21+. Teprve v této fázi bude nutné mít dokončen celý povolovací proces stavby a připravenu veškerou dokumentaci.Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811