Zapojte se do přípravy naší strategie na roky 2021–2027

31.03.2021

K tomu, aby mohla naše místní akční skupina získávat finanční podporu pro svůj region i v nadcházejícím dotačním období, musí mít zpracovanou strategii. Tento dokument je odbornou terminologií nazýván Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (anglická zkratka SCLLD) pro programové období 2021–2027.

Strategie vyhodnocuje problémy a potenciál území Lednicko-valtického areálu a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Na rozdíl od některých jiných strategických dokumentů, jejichž viditelný dopad v území je velmi omezený, lze na určitá opatření přímo získat i finanční alokaci, která poslouží k financování konkrétních projektů podaných do dotačních výzev vyhlášených místní akční skupinou.

Strategie sice musí odpovídat požadavkům formulovaným v metodických dokumentech Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nicméně její obsahová náplň má vzejít z potřeb místní komunity, která musí být do procesu tvorby aktivně zapojena. Rovněž při schvalování dokumentu Valnou hromadou MAS budou mít rozhodující slovo soukromé subjekty, nikoliv obce, které jsou z principu zastoupeny v menšině.

V současné situaci jsou možnosti setkávání, a tedy i možnosti zapojení do procesu zpracování strategie, velmi omezené. Proto jsme alespoň připravili dotazníkové šetření. Sběr odpovědí bude probíhat online, a to do 15. dubna 2021. Později bychom však rádi všechny zájemce pozvali na skupinovou diskuzi nad rozpracovaným návrhem strategie. Podoba dotazníku je odlišná podle typu respondenta. Podnikatelé a spolky mají také možnost zaslat nám spolu s dotazníkem svůj konkrétní projektový záměr, na který by v budoucnu chtěli získat dotaci.

Dotazníky