Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s. II

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011421
Období realizace projektu: 1. 11. 2018–31. 12. 2023
Výše dotace: 7 932 927,12 Kč

Projekt Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s. II je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt je zaměřen na podporu aktivit a činností vedoucích k naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kterými jsou přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti, animace strategie, škol a školských zařízení. Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů na území MAS, rozvíjení a posilování místních a regionálních partnerstvích, vytváření kvalitní, pevné a efektivní spolupráce všech místních aktérů, podpora dobrovolnické činnosti.

Výsledky projektu:

Pro období 2014-2020 MAS zpracovala SCLLD, v rámci které analyzuje své území, jeho potřeby a požadavky a definuje možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj. Díky získaným prostředkům MAS především vyhlašuje a administruje dotační výzvy ze čtyř programů – IROP, OPZ, OPŽP a PRV.