4. výzva MAS z PRV je příležitostí nejen pro podnikatele

15.07.2020

Byla vyhlášena dlouho avizovaná 4. výzva MAS Lednicko-valtický areál z Programu rozvoje venkova (PRV). Širokému okruhu žadatelů nabídne na realizaci pestré palety projektů bezmála 11,7 mil. Kč. Dotační výzva bude otevřená do 31. srpna 2020. Tento den je nejzazším termínem pro předložení žádosti o dotaci. Tu lze podat výhradně prostřednictvím Portálu farmáře.

Výzva je členěna na pět oblastí podpory (tzv. Fichí) s danou finanční alokací. Každá Fiche má také předem stanovená hodnoticí kritéria, podle kterých bude hodnocena kvalita projektů. Protože se jedná o výzvu soutěžní, podpořeny budou nejlépe bodově ohodnocené žádosti v každé Fichi, a to až do vyčerpání alokace.

Fiche č. 1: Podpora místní zemědělské produkce

 • alokace 4 073 534 Kč
 • výše dotace 35–50 %
 • zaměřena na investice týkající se zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • určena zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobcům krmiv a jiným subjektům aktivním ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Fiche č. 2: Rozvoj podnikání na venkově

 • alokace 1 303 598 Kč
 • výše dotace 25–45 %
 • zaměřena na podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
 • určena podnikatelským subjektům (FO a PO) – mikropodnikům a malým podnikům ve venkovských oblastech, jakož i zemědělcům bez ohledu na velikost podniku

Fiche č. 3: Neproduktivní investice v lesích

 • alokace 1 000 000 Kč
 • výše dotace 100 %
 • zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa
 • určena vlastníkům, nájemcům, pachtýřům nebo vypůjčitelům PUPFL, dále sdružením s právní subjektivitou a spolkům vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Fiche č. 4: Pozemkové úpravy

 • alokace 4 000 000 Kč
 • výše dotace 100 %
 • zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě a pozemkových úprav
 • určena obcím nebo zemědělským podnikatelům

Fiche č. 7: Investice do zemědělských podniků

 • alokace 1 316 325 Kč
 • výše dotace 50–60 %
 • zaměřena na investice v rostlinné a živočišné prvovýrobě
 • určena zemědělským podnikatelům

Seminář pro žadatele i bezplatné konzultace

MAS připravuje seminář pro žadatele, který se uskuteční ve středu 29. července 2020 od 13:00. Svou účast na semináři však musíte dopředu nahlásit. Více informací naleznete v pozvánce. Žadatelům také poskytujeme v průběhu zpracování žádostí bezplatné konzultace, díky nimž budou schopní žádost administrovat sami bez nutnosti využití externího zpracovatele. Avšak vzhledem k tomu, že na MAS se přijaté žádostí dále hodnotí z hlediska přijatelnosti, formální úplnosti a probíhá zde také jejich věcné hodnocení, není možné, abychom žádost zároveň celou zpracovávali. Jednalo by se o střet zájmů.

Bližší informace naleznete na záložce výzvy.

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811