Operační program Zaměstnanost plus

(schváleno dne 17. 10. 2022 Valnou hromadou MAS)

Příprava Akčního plánu OPZ+

V rámci schválené koncepční části Strategie CLLD jsou témata náležící do působnosti Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 zachycena v analytické části dokumentu. Jedná se konkrétně o rozvojové potřeby:

  • F Zajištěné sociální služby,
  • F1 Podpora rozvoje sociální práce a sociálních služeb,
  • F2 Dostupné bydlení pro obyvatele se zvýšenými sociálními potřebami,
  • F3 Podpora služeb komunitního charakteru,
  • G Budování místního partnerství,
  • G1 Kvalitní vzdělání pro všechny,
  • G2 Spolková činnost a dostatek volnočasových aktivit.

Výběr partnerů

Po schválení koncepční části dokumentu se rozběhla jednání s potenciálními partnery projektu, kteří v území působí a u kterých se na základě vlastních zkušeností MAS předpokládal zájem o realizaci společného projektu. 

Dne 8. 2. 2022 se uskutečnilo jednání se zástupci obcí a měst z území MAS, ze kterého vzešla potřeba udržet v území dluhovou poradnu.

Dne 16. 2. 2022 se uskutečnilo jednání se zástupci různých organizací, které v území prokazatelně pracují s cílovými skupinami OPZ+. Všem osloveným subjektům byla zároveň nabídnuta možnost participace na realizaci Akčního plánu OPZ+. Na tomto jednání byl potvrzen definitivní zájem o zapojení ze strany IQ Roma servis, z.s., který bude vystupovat ve formě partnera s finančním příspěvkem. Tato organizace zároveň v území již dříve provozovala dluhovou poradnu, která ze všech jednání vzešla jako vhodná aktivita pro Akční plán OPZ+.

Akční plán programového rámce OPZ+ je naplňován prostřednictvím projektu
"Dluhové poradenství a komunitní činnost na území Lednicko-valtického areálu".