Vyhlašujeme dotační výzvu na investice spojené s pozemkovými úpravami

03.04.2020

MAS Lednicko-valtický areál dnes vyhlásila 3. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) se zaměřením na pozemkové úpravy. Výzva je určena obcím a zemědělským podnikatelům na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně zajištění přístupu k zemědělské půdě a pozemkových úprav.

Musí se jednat o realizaci tzv. plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav. Projekty tak mohou být zaměřeny na realizaci:

  • opatření vedoucích ke zpřístupnění zemědělských pozemků (mimo intravilán);
  • protierozních opatření pro ochranu půdního fondu;
  • vodohospodářských opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně území před záplavami, ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (např. retenční nádrže apod.);
  • opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny.

Dotace pokryje veškeré náklady projektu

Výjimečností této výzvy je skutečnost, že dotace je poskytována ve výši 100 % způsobilých nákladů. Žadatelům jsou k dispozici dohromady 4 mil. Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 4. května 2020. Seminář pro žadatele je naplánován na úterý 21. dubna 2020, 14:00. Pro účast je třeba se dopředu přihlásit manažerovi výzvy. Bližší informace naleznete na záložce výzvy.

Manažer výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka, hlavinka@mas-lva.cz, +420 733 594 811