Aktuálně

K tomu, aby mohla naše místní akční skupina získávat finanční podporu pro svůj region i v nadcházejícím dotačním období, musí mít zpracovanou strategii. Tento dokument je odbornou terminologií nazýván Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (anglická zkratka SCLLD) pro programové období 2021–2027.

Rok 2020 se bohužel nesl ve znamení pandemie nového koronaviru. Z pohledu naší místní akční skupiny se však jednalo o rok veskrze úspěšný. Podepsáni jsme pod mnoha projekty, které zlepší kvalitu života v regionu Lednicko-valtického areálu. A protože se v současné situaci nemáme příliš možnosti prezentovat naši práci, chceme vám nabídnout alespoň...

Ačkoliv evropské dotační zdroje s končícím programovým obdobím pomalu vysychají a nové období dosud není zcela připraveno, MAS Lednicko-valtický areál má stále co nabídnout. V prvním čtvrtletí letošního roku vyhlásíme 5. výzvu z Programu rozvoje venkova, která bude zaměřena na pět oblastí podpory (tzv. fichí). Finanční alokace na jednotlivé oblasti...

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační výzvu na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Těmito prvky jsou myšleny např. kaple, křížové cesty, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Získat je možné až 70 % způsobilých výdajů projektu, minimálně však 15 000 Kč a maximálně 200...

Na konci srpna letošního roku jsme uzavírali příjem žádostí o dotaci ve dvou výzvách. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) to byla 5. výzva zaměřená na infrastrukturu základních a mateřských škol, v Programu rozvoje venkova (PRV) se pak jednalo o široce zaměřenou 4. výzvu.

Dnes ve 12:00 jsme vyhlásili v pořadí 6. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na investice do dopravní infrastruktury je nachystáno více než 19 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 500 tis. Kč, maximální je pak dána finanční alokací výzvy. Spoluúčast žadatele je 5 %. Žádosti mohou žadatelé,...

Celkem 15 žádostí o dotaci bylo přijato v rámci naší 4. výzvy z Programu rozvoje venkova. Všechny přijaté projekty jsou v souhrnné hodnotě přes 29,1 mil. Kč a na tuto částku žadatelé požadují dotaci přibližně 19,2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že finanční alokace na výzvu byla necelých 11,5 mil. Kč, všechny přijaté žádosti nebudou moci být podpořeny.

Byla vyhlášena dlouho avizovaná 4. výzva MAS Lednicko-valtický areál z Programu rozvoje venkova (PRV). Širokému okruhu žadatelů nabídne na realizaci pestré palety projektů bezmála 11,7 mil. Kč. Dotační výzva bude otevřená do 31. srpna 2020. Tento den je nejzazším termínem pro předložení žádosti o dotaci. Tu lze podat výhradně prostřednictvím...